Zahedan Sama Technical and Vocational College

پرتال آموزشیار

edusys

اتوماسیون اداری

 
دوشنبه
1400
آذر
8
 

اوقات شرعیجهت مشاهده فایل ها نیاز به برنامه Acrobat Reader می باشد .

آرایش ترمی رشته کارشناسی مهندسی برق - قدرت :  دانلود

 
آرایش ترمی رشته کاردانی کامپیوتر دیپلم های (فنی و حرفه ای کاردانش - هنرستان نظام قدیم ) غیرمرتبط سال 95 به بعد

دانلود

آرایش ترمی رشته کاردانی کامپیوتر دیپلم های (فنی و حرفه ای هنرستان نظام قدیم ) مرتبط سال 95 به بعد

دانلود

آرایش ترمی رشته کاردانی کامپیوتر دیپلم های (کاردانش) مرتبط سال 95 به بعد

دانلود

آرایش ترمی رشته کاردانی کامپیوتر دیپلم های (سه ساله نظری- پیش دانشگاهی- نظام قدیم ) سال 95 به بعد

دانلود

آرایش ترمی رشته کاردانی الکتروتکنیک دیپلم های (فنی و حرفه ای کاردانش - هنرستان نظام قدیم ) غیرمرتبط سال 95 به بعد

دانلود

آرایش ترمی رشته کاردانی الکتروتکنیک دیپلم های (فنی و حرفه ای هنرستان نظام قدیم ) مرتبط سال 95 به بعد

دانلود

آرایش ترمی رشته کاردانی الکتروتکنیک دیپلم های (کاردانش) مرتبط سال 95 به بعد

دانلود

آرایش ترمی رشته کاردانی الکتروتکنیک دیپلم های (سه ساله نظری- پیش دانشگاهی-نظام قدیم ) سال 95 به بعد

دانلود

سیلابس کلی رشته های موجود در آموزشکده سما زاهدان در مقطع کاردانی پیوسته

کامپیوتر نرم افزار (قدیم)

دانلود

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

دانلود

نقشه کشی معماری

دانلود

 

حسابداری

دانلود

مکانیک خودرو

دانلود

تربیت بدنی

دانلود

آرایش ترمی دروس

دریافت فایل

الکترونیک (فنی و حرفه ای) قدیم

دانلود

الکترونیک (کار و دانش ) قدیم

دانلود

الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای ) قدیم

دانلود

الکتروتکنیک (کار و دانش ) قدیم

دانلود

تربیت بدنی

دانلود

مکانیک خودرو

دانلود

حسابداری ( فنی و حرفه ای )

دانلود

حسابداری ( کار و دانش  و انسانی )

دانلود

حسابداری ( تجربی و ریاضی )

دانلود

حسابداری ( دیپلم مغایر )

دانلود

کامپیوتر (قدیم)

دانلود

ساختمان (كار و دانش )

دانلود

ساختمان ( فني و حرفه اي ) دانلود

معماری (كار و دانش )

دانلود

معماري (فني و حرفه اي ) دانلود
امور اداری (کاردانش و فنی ) غیر مرتبط دانلود
امور اداری (فنی و حرفه ای ) دانلود
امور اداری ( کارودانش ) دانلود
امور اداری ( نظری ) دانلود
تربیت بدنی ( دیپلم تربیت بدنی ) دانلود
تربیت بدنی ( غیر مرتبط و انسانی ) دانلود

تربیت بدنی ( نظری )


مربی بهداشت


آموزش ابتدایی


مکانیک خودرو (کارشناسی)


مهندسی برق _ قدرت (کارشناسی)

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود