Zahedan Sama Technical and Vocational College

پرتال آموزشیار

edusys

اتوماسیون اداری

 
سه شنبه
1400
آذر
9
 

اوقات شرعیمعرفی

نام:

نام خانوادگی:

email:


 فرم شماره صفر............  دانلود فایل

 
فرم قرارداد اجرای طرح پژوهشی..............   دانلود فایل
 
فرم ارزیابی طرح پژوهشی ................  دانلود فایل
 
دستور العمل نحوه تخصیص و مصرف بودجه پژوهشی در مدارس و آموزشکده های فنی و حرفه ای حوزه معاونت سما و مدارس تابعه و مناطق یازدهگانه تابعه سما - ویراست دوم  ........... دانلود فایل

مديريت امور پژوهشي سازمان سما